Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

2011-12-27

Celem konkursu było wyłonienie najbardziej skutecznych i trafnych pomysłów na promocję inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestnikami konkursu byli beneficjenci ze wszystkich sektorów POIiŚ prezentując swoje inicjatywy od początku realizacji Programu. Laureaci konkursu zostali zaproszeni do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie odbyła się prezentacja zwycięskich działań promocyjnych oraz oficjalne wręczenie nagród. Najbardziej atrakcyjne przedsięwzięcia zostały wyróżnione, a najlepsi beneficjenci nagrodzeni.
Spółka PGO „Eko-MAZURY” do konkursu zgłosiła działania realizowane poprzez kontrakt pn. Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu
„Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. W ramach ww. kontraktu zgłoszono takie działania jak:
- badanie opinii publicznej z zakresu gospodarki odpadami
- zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 14 szkoleń dla pedagogów i nauczycieli (w tym stworzenie zestawu podręczników dla nauczycieli i zeszytów ćwiczeń dla uczniów)
- strona internetowa kontraktu edukacyjnego
- produkcję i dystrybucję filmu edukacyjnego „Segreguję – Mazury ratuję !”
- produkcję i dystrybucję broszury edukacyjnej
W konkursie oceniający brali przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Najlepsze przykłady działań promocyjnych zostaną opublikowane w specjalnie przygotowanym podręczniku dobrych praktyk, a także na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.
Nagrody laureatom konkursu wręczał Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło. Wiceminister podkreślił, że bez odpowiedniej promocji, wiedza o efektach inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich byłaby znikoma. W imieniu spółki PGO „Eko-MAZURY” nagrodę odbierał Bartosz Detkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracyjnych.

Wróć