Seminarium mamy za sobą!

2012-03-06

W seminarium wzięły udział 63 osoby - głównie dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych. Władze samorządowe Miasta Ełk reprezentował Z-ca Prezydenta Artur Urbański, władze samorządowe powiatu ełckiego - Starosta Krzysztof Piłat. Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty reprezentował pan Krzysztof Szwed.
Oficjalnego otwarcia seminarium dokonał Pan Artur Urbański podkreślając wagę poruszanej tematyki dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w regionie. Następnie Pan Krzysztof Wiloch Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, przedstawił prezentację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięcia „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” w trakcie prób końcowych. Ważną część prezentacji stanowił film prezentujący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Po prezentacji padły pytania z sali, na które Pan Krzysztof Wiloch udzielał odpowiedzi. Następnie Pani Magdalena Kaczorowska-Dołowy dokonała prezentacji stopnia realizacji Programu Edukacji Ekologicznej dla Projektu. Po przerwie kawowej nastąpiły prezentacje szkolnych kampanii w wybranych placówkach oświatowych. Prezentacje cieszyły się dużym uznaniem. W trakcie późniejszej dyskusji padały opinie o możliwości wykorzystania zaprezentowanych pomysłów w innych placówkach. Po kolejnej przerwie kawowej rozpoczęła się część warsztatowa. W czasie zajęć pod profesjonalną opieką, uczestnicy określili potencjalnych adresatów swojej kampanii edukacyjnej, cele jakie kampania ma zrealizować, działania jakie można w ramach kampanii przeprowadzić i efekty jakie chcieliby osiągnąć. Uczestnicy byli zadowoleni z poziomu merytorycznego warsztatu oraz korzyści jakie im przyniósł w planowaniu własnych kampanii.
Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych. Padało wiele pytań, na które prowadzący udzielili wyczerpujących odpowiedzi. Bardzo efektywna okazała sie część warsztatowa, w trakcie której uczestnicy wspólnie planowali kampanię edukacyjna w swoim środowisku lokalnym. Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia uczestników w działaniach realizowanych w placówkach macierzystych.
Seminarium wypełniło postawione zadania. Przedstawione prezentacje, dyskusje, rozmowy w trakcie spotkania dają podstawy sądzić, że realizacja Programu edukacji ekologicznej przebiega planowo i efektywnie.

Wróć