Jak segregować odpady?

Kosze do segregacji odpadów

Suche

Do odpadów „suchych”  zalicza się resztę odpadów pozostałych po wydzieleniu odpadów ulegających biodegradacji:

 • makulatura gazetowa,
 • papier,
 • karton,
 • pampersy,
 • wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe „tetrapack”,
 • opakowania z metali żelaznych,
 • opakowania z metali nieżelaznych,
 • różne opakowania,
 • tekstylia,
 • odpady szklane
 • pozostałe odpady z gospodarstw domowych, oprócz odpadów NIEBEZPIECZNYCH – patrz zakładka

Mokre

Odpady mokre to odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię. Do pojemnika na odpady mokre wrzucać będziemy:

 • odpady kuchenne,
 • resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • skoszona trawa i zgrabione liście,
 • rośliny, ziemia po kwiatach,
 • trociny,
 • drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku),
 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • mokry papier lub karton (karton i papier bez dodatków innych materiałów np. folii),
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni),
 • inne odpady nadające sie do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Niebezpieczne

 • zużyte baterie,
 • świetlówki,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte akumulatory,
 • oleje, smary
 • opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje przepracowane itd.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. ZSEE)


Należy pamiętać, że odpady niebezpieczne, jak a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny muszą być zbierane oddzielnie, nie mogą trafiać do strumienia odpadów komunalnych. Już dziś pojemniki na baterie są ustawione w wielu szkołach i urzędach, przeterminowane leki można oddać w aptekach, zaś sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie RTV/AGD przy zakupie nowego urządzenia. Odpady niebezpieczne można oddać w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Siedliskach k/Ełku, Kośmidrach k/Gołdapi Olecku i Białej Piskiej.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe ze względu na swoje wymiary powinny być gromadzone w odrębny sposób. W ramach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z odpadów komunalnych mogą być zbierane:

 • meble;
 • stolarka budowlana (pojedyncze elementy);
 • opakowania o dużych rozmiarach;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (mało i wielkogabarytowy).Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzona w formie „wystawki krawężnikowej”, ewentualnie w formie zbiórki odpadów do kontenerów.

Harmonogram wystawek będzie ogłaszany przez firmy zajmujące się wywozem odpadów, niemniej jednak zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami, wystawki będą organizowane co najmniej raz na kwartał.

Ponadto już w tej chwili można oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Gruz budowlany

Odpady budowlane powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych, budowlanych należy gromadzić selektywnie. Najczęściej stosowaną formą zbiórki tych odpadów jest gromadzenie ich w kontenerach, zamawianych indywidualnie przez wytwórcę tych odpadów. Jest to tzw. „usługa na telefon”. W przypadku niewielkich ilości odpadów budowlanych, można je gromadzić w odrębnych workach/pojemnikach i bezpłatnie oddać do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów – tzw. PDGO

W PDGO można BEZPŁATNIE oddać posegregowane odpady w poszczególnych kategoriach:

 • sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD,
 • szkło opakowaniowe,
 • metale,
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły itp.),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno itp.),
 • popioły,
 • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne).


PDGO działają w Siedliskach k/Ełku, Kośmidrach k/Gołdapi, Olecku i w Białej Piskiej