System dualny nie funkcjonuje – nigdzie nie ma koszy w podziale na suche i mokre. Kiedy zacznie obowiązywać ten nowy system zbiórki odpadów?

Od dnia 01.01.2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 nr 0 poz. 391), która w pełnym zakresie obowiązywać będzie od dnia 01.07.2013 r. Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy – utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy (Art. 3 ust. 1), a rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Art. 4 ust. 1), w którym określa szczegółowe zasady dotyczące m.in. rodzaju i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (Art. 4 ust. 2 pkt. 2)). Regulaminy pod rządami znowelizowanej ustawy powinny być uchwalone przez gminy w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, najpóźniej do końca 2012 roku. Regulaminy te będą uwzględniały dualny system segregacji odpadów komunalnych u źródła na odpady „suche” i „mokre”, a wprowadzenie tego systemu w życie nastąpi po uchwaleniu nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. Do tego czasu zachowują moc regulaminy uchwalone przed dniem wejścia w życie nowej ustawy.

Wróć


Ostatnia modyfikacja 2012-09-18