Program Edukacji Ekologicznej

W dniu 27.04.2010 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" podpisało z firmą Scott Wilson Sp. z o.o.  umowę na opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz roli jaką odgrywa skutecznie prowadzona selektywna zbiórka odpadów w ochronie środowiska.

Program ten realizowany jest dla wartego ponad 87 milionów PLN projektu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach koło Ełku, mającego docelowo obsługiwać ponad 154 tysięcy mieszkańców zamieszkujących obszar 2974km2. Wszystkie zadania realizowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia są współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy (od lewej): Magdalena Kaczorowska-Dołowy (Scott Wilson Sp. z o.o.), Krzysztof Wiloch (PGO Eko-MAZURY Sp. z o.o.), Edward Palczewski (Prezes PGO "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.).

Prowadzone działania będą miały na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, a zwłaszcza ukształtowanie kultury ekologicznej poprzez tworzenie nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska, kształtowanie prośrodowiskowych postaw, wartości i przekonań nie tylko mieszkańców, ale również wytwórców i posiadaczy odpadów.

Z naszą kampanią edukacyjną będziemy chcieli dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców z różnych środowisk i grup wiekowych. Podstawowym założeniem przy tworzeniu programu będzie unikanie encyklopedyzmu, a wykorzystanie jak najbardziej różnorodnego wachlarza aktywizujących metod pracy-gier, zabaw, doświadczeń, dyskusji. Oprócz konferencji i seminariów, będziemy organizować szkolenia dla nauczycieli, a także zamieszczać materiały edukacyjne w lokalnej prasie i telewizji. Wiedza ekologiczna będzie również przekazywana w formie zabawy na imprezach, turniejach i różnorakich konkursach. Na potrzeby kampanii zostanie opracowany specjalny program edukacyjny wraz ze scenariuszami zajęć i wzorami prac domowych, który zostanie wdrożony do realizacji w szkołach i przedszkolach na obszarze objętym projektem.

Praca przy realizacji Programu, wartego 844 484 PLN, potrwa do października 2012. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a także wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

Wróć